Back BesplatanSport.com

Biološki zadaci fizičkog vaspitanja

(2 glasova)
Biološki zadaci fizičkog vaspitanja
Biološki zadaci fizičkog vaspitanja


Ističući ovu grupu zadataka kao veoma značajnu imamo u vidu činjenicu da zdravlje savremenog čoveka nije na nivou koji zadovoljava. Naime, savremen način života u uslovima automatizacije proizvodnog rada, brzog tempa života i života u nepovoljnim ekološkim uslovima ostavlja negativne posledice na zdravstveno stanje čoveka. Čovek se danas malo kreće, telesne aktivnosti svedene su na minimum, tako da skoro i ne postoje.
Uzmimo, na primer, čoveka zaposlenog u neposrednoj proizvodnji ili administraciji i pratimo njegov radni dan kao potvrdu date teze da se čovek malo kreće. Na posao, tj. radno mesto, ako je ono iole udaljeno, putuje autobusom. Naravno, prethodno je sišao liftom do ulice. Na radnom mestu, bilo da je reč o administraciji ili radu za mašinom u fabrici, uglavnom se sedi, stoji ili kada ima kretanja – ona su beznačajna u smislu pozitivnih transformacija organizma; sledi povratak kući, opet autobusom, pa liftom, pa popodnevni odmor uz ležanje, sedenje, gledanje TV, pa spavanje i tako se zatvara krug.

U ovom primeru možda je nešto i karikirano, ali suština je da se čovek veoma malo kreće, fizičkih aktivnosti uopšte nema u „dnevnom rasporedu“, ugrožena je njegova biološka priroda – jer čovek je rođen da se kreće. Telesne aktivnosti organizovane i sistematske u prirodi, u prisustvu prirodnih činilaca sunca, vazduha i vode, mogu i treba da budu najefikasnije sredstvo da se sačuva biološka priroda čoveka, da se ojača i sačuva zdravlje.

Od bioloških uticaja koji se mogu ostvariti najčešće ističemo: telesni rast i razvoj, normalno stanje aparata za kretanje, formiranje pravilnog držanja tela, stvaranje otpornosti prema bolestima, stvaranje i učvršćivanje higijenskih navika, formiranje navika za pravilnim korišćenjem slobodnog vremena, značaj telesnog vežbanja za potomstvo.

Telesni rast i razvoj. – Brojna istraživanja u nas i u svetu ukazuju na činjenicu da telesno vežbanje i uopšte primena sredstava fizičkog vaspitanja povoljno utiču ne samo na pravilan rast i razvoj dece i omladine već i na pravilan razvitak i funkcionisanje svih organa i sistema mladog organizma. Procedure istraživanja bile su zasnovane na veoma jednostavnim eksperimentima, praćeni su rezultati telesne razvijenosti i motoričkih sposobnosti dece koja su redovno upražnjavala telesno vežbanje i ona koja nisu bila uključena u vežbanje. Poređenjem rezultata mogla se konstatovati značajna prednost dece koja su vežbala po svim relevantnim parametrima. Spomenućemo istraživanje Šefa koji je na populaciji od 1 600 učenika utvrdio veliku prednost dece koja su upražnjavala redovno vežbanje u odnosu na onu koja nisu bila uključena u slične programe.

Normalno stanje aparata za kretanje. – Veoma su vidni i značajni rezultati telesnog vežbanja u formiranju i održavanju normalnog stanja aparata za kretanje. Sistematsko vežbanje doprinosi uspostavljanju normalnog funkcionisanja mišićnog sistema, ligamenata i zglobova, kao i unutrašnjih organa i sistema. Treba napomenuti da se pri realizaciji pomenutih uticaja mora voditi računa o tome da opterećenje bude optimalno, ne isuviše veliko i da ne stvara bol, da se pri povećanju pokretljivosti zgloba ne smanji njegova čvrstina i da vežbanje bude primereno psihofizičkim mogućnostima vežbača.

Formiranje pravilnog držanja tela. – Pravilno držanje tela je od posebne važnosti u periodu rasta i razvoja mladog organizma. U prvom redu treba istaći značaj pravilnog telesnog rasta u radu unutrašnjih organa i sistema, pre svega pravilnog funkcionisanja krvotoka i disanja. Pored to- ga, pravilno držanje tela je veoma značajno u životu pojedinca i zbog lepog izgleda. Međutim, ne treba insistirati na krutom vojničkom stavu, već na držanju tela kada su svi mišići u stanju normalne opuštenosti a njihov tonus optimalan, ni pretežno krut, ni preterano opušten.
Kada se radi o pravilnom držanju tela, treba imati u vidu da je školska omladina naročito ugrožena zbog suviše dugog sedenja u školskim klupama, ali i sedenja kod kuće pri pisanju domaćih zadataka i učenju. Zato je potrebno preduzimati najefikasnije mere da bi se sprečilo narušavanje pravilnog držanja tela ili ako već ima znakova narušenosti da se sprovede nužna korekcija. Najefikasnije mere za to su blagovremeno formiranje navika pravilnog sedenja i hodanja, svestrana telesna vežbanja, kao i korek- tivna vežbanja ukoliko je došlo do određenih nepravilnosti u telesnom razvoju dece.

Stvaranje otpornosti prema bolestima. – Živimo u vremenu isuvi- še brzog tempa i promena u načinu života, što u velikoj meri iscrpljuje fizičke i duhovne snage savremenog čoveka, zbog čega postaje osetljiviji, nežniji i neotporniji na razne bolesti. Zato je danas potrebno, više nego ikada ranije obratiti pažnju na jačanje organizma i povećanje njegove ot- pornosti – na njegovo čeličenje. Sistematsko vežbanje, posebno vežbanje u prirodi uz prisustvo prirodnih činilaca – sunca, vazduha i vode, može doprineti da se ovaj zadatak uspešno reši.

Stvaranje i učvršćivanje higijenskih navika. – Može se efikasno rešiti sistematskim radom primenom aktivnosti fizičkog vaspitanja, pedagoškim radom u drugim vaspitnim oblastima, kao i svim aktivnostima dece tokom boravka u predškolskim ustanovama i školi. Higijenske navike kao širok pojam u osnovi podrazumevaju formiranje pravilnog odnosa dece prema ličnoj higijeni, ishrani, pravilnoj smeni rada i odmora, bez alkohola, duvana, hazardnih igara i dr.

Formiranje navike pravilnog korišćenja slobodnog vremena. – Industrijalizacija proizvodnog rada u nas i u svetu sve više pruža mogućnost da se radno vreme zaposlenih skrati, a da se poveća njihovo slobodno vreme. Činjenica je da se još uvek slobodno vreme u najvećoj meri koristi pasivno (u fizičkom smislu) uz sedenje i gledanje TV, čitanje, druženja pri kojima se najčešće sedi, i to uglavnom u zatvorenom prostoru. Slobodno vreme mladih, a i odraslih, treba ispuniti aktivnostima iz oblasti fizičke kulture – telesnim vežbanjem, kao najzdravijom zabavom i razonodom.

Značaj telesnog vežbanja za potomstvo. – Polazeći od toga da telesnim vežbanjem doprinosimo jačanju i učvršćivanju sopstvenog zdravlja i fizičkih sposobnosti, logična je pretpostavka da čuvajući svoje zdravlje stvaramo solidne temelje da i naše potomstvo bude zdravo. Maksima da zdravi ljudi rađaju zdravu decu zasigurno ima puno osnova.

LJubinko Milanović – Milovan Stamatović "Metodika fizičkog vaspitanja" Zavod za udžbenike www.zavod.co.rs

 

Pin It
Zavod za udžbenike

Tradiciju Zavoda za udžbenike dugu 52 godine obeležava ne samo postojanje kompanije koja se bavi izdavaštvom, već, pre svega kompanije koja je doprinela i doprinosi ostvarenju dugoročnih prosvetno-pedagoških ciljeva. Kao Javno preduzeće, u odnosu na sve ostale izdavače nalazi se u težoj poziciji, jer je svest o društvenoj odgovornosti i ulozi koju ima u edukaciji građana Srbije i očuvanju nacionalne pisane reči, značajno iznad ostalih kompanija koje se bave istom delatnošću. Zavod za udžbenike je osnovala Vlada Republike Srbije 1957. godine sa ciljem da celovito i kvalitetno reši pitanje proizvodnje udžbenika za sve predmete i sve kategorije učenika, poštujući odgovarajuće…

Adresa sajta www.zavod.co.rs
2012-07-31
sreda, 27 jun 2012 02:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori